Friday, March 9, 2007

Ang pinaka...

...bastos na palaka sa balat ng lupa.

No comments: